Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα www.cyrclemodel.com, την εφαρμογή «Cyrclemodel» (https://app.cyrclemodel.com) και εν γένει τις υπηρεσίες μας δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Απορρήτου, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Στην «Cyrclemodel» δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών μας και σεβόμαστε το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μας και τρίτων προσώπων. Για το λόγο αυτό, επενδύσαμε χρόνο και πόρους για να συμμορφωθούμε απολύτως με το ισχύον εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή το Μάιο του 2018.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cyrclemodel.com.

 

 1. Εισαγωγή.

1.1. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς και γιατί η «Cyrclemodel» συλλέγει, επεξεργάζεται, αποκαλύπτει και προστατεύει τις πληροφορίες που αποκτά όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας, την εφαρμογή μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

1.2. Εφαρμογή της Πολιτικής Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλα τα φυσικά πρόσωπα από τα οποία ή προς όφελος των οποίων λαμβάνουμε πληροφορίες.

 

1.3. Ιστοσελίδα που δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Ο δικτυακός μας τόπος δεν απευθύνεται σε παιδιά ή ανηλίκους. Εάν τυχόν λάβουμε γνώση και επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, χωρίς έγκυρη συγκατάθεση των γονέων ή του νόμιμου κηδεμόνα τους, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε μονομερώς τις παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων που αποκτήθηκαν.

 

 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία  “Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης Λογοθεραπείας Ε.Ε.”, που εδρεύει στην οδό Δαγκλή αριθμ. 1-3, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα – Ελλάδα, με Α.Φ.Μ. 800596849 – Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων , τηλέφωνο επικοινωνίας +30 26513 01180, email :   info@cyrclemodel.com , και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα.

 

3.1. Έννοια.

 

3.1.1. Ως προσωπικό δεδομένο νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, διεύθυνση, σε αριθμό ταυτότητας, αριθμό πιστωτικής κάρτας, πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή αριθμό άδειας οδήγησης, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας όπως διεύθυνση IP (Internet Protocol), ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

3.1.2. Στα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που, από μόνη της, δεν μπορεί να σας αναγνωρίσει ως ένα συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα (λ.χ. ανωνυμοποιημένες πληροφορίες), καθώς και τα δεδομένα που συγκεντρώνονται για στατιστικούς σκοπούς.

 

3.2.  Επεξεργασία.

 

3.2.1. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία τυχόν δηλώνετε οπουδήποτε στην ιστοσελίδα ή την εφαρμογή μας, αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη του κ. Χελά Ευρυπίδη, αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν την: α) ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της ιστοσελίδας μας, της εφαρμογής «Cyrclemodel» και των υπηρεσιών της, ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από τυχόν συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και εμάς, β) τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, γ) την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες της «Cyrclemodel», στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (όπως για παράδειγμα SMS), και δ) εν γένει τη βελτίωση των παρεχομένων από εμάς υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε εσείς οι ίδιοι στην εφαρμογή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο και την παρούσα.

 

3.2.2. Η «Cyrclemodel» συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που θεωρούνται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες που δεν θεωρούνται. Πληροφορίες που δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν εσάς ή τρίτο ως συγκεκριμένο πρόσωπο χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς και μπορούν να παρασχεθούν σε τρίτους κατά την κρίση της «Cyrclemodel».

 

3.2.3. Η «Cyrclemodel» δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα λ.χ. δεδομένα υγείας, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη σεξουαλική ζωή, το γενετήσιο προσανατολισμό, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τις πολιτικές πεποιθήσεις, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές απόψεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση.

 

3.2.4. Όταν εγγράφεστε στην εφαρμογή «Cyrclemodel», συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας υποβάλετε, μεταξύ των οποίων το ονοματεπώνυμό σας (ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του), τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ., χώρα), τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την ειδικότητά σας, τον τόπο εργασίας σας, τον φορέα εργασία σας, την εργασιακή σας εμπειρία σε έτη, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).

 

3.2.5. Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας καταχωρίζετε στην εφαρμογή μας δεδομένα τρίτων προσώπων μεταξύ των οποίων τους 2 πρώτους χαρακτήρες του ονόματος, τους 2 πρώτους χαρακτήρες του επιθέτου, την ημερομηνία γέννησης, τον τόπο γέννησης τον τόπο διαμονής, το φύλο, τους 2 πρώτους χαρακτήρες των ονομάτων των γονέων, το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, το επάγγελμα των γονέων, τον αριθμό των αδελφών, τη σειρά του παιδιού στην οικογένεια, τις γλώσσες που ομιλεί και δεδομένα υγείας. Τα εν λόγω δεδομένα δεν μας επιτρέπουν σε καμία περίπτωση να ταυτοποιήσουμε τα φυσικά πρόσωπα στα οποία αναφέρονται, και χρησιμοποιούνται από εμάς αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.

 

3.2.6. Δεν συλλέγουμε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol). Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που δίνεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Δεν συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με την πραγματική σας τοποθεσία.

 

3.2.7. Εάν δεν απαιτείται από το νόμο, δεν θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν συλλέξουμε από τρίτους προσωπικά σας δεδομένα. Αντίθετα, θα υποθέσουμε ότι έχετε παράσχει προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η «Cyrclemodel» αποκτά τέτοιες πληροφορίες.

 

3.2.8. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε κατά την εγγραφή σας και χρησιμοποιώντας την «Cyrclemodel» για να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κειμένου ή άλλης μεθόδου επικοινωνίας για πρόσθετες υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν, -newsletters και άλλες διαφημιστικές ανακοινώσεις από την «Cyrclemodel».

 

3.2.9. Εάν επιθυμείτε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας για να σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για υπηρεσίες που ενδεχομένως σας ενδιαφέρουν και άλλες ανακοινώσεις.

 

3.2.10. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας και τους Όρους Χρήσης.

 

3.3. Διαμοιρασμός.

 

3.3.1. Δεν μοιραζόμαστε, αποκαλύπτουμε ή πωλούμε τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης.

 

3.3.2. Η «Cyrclemodel» μπορεί να παρέχει προσωπικά δεδομένα σε άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις που: α) έχετε παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σχετικό πλαίσιο «Αποδέχομαι», β) η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση μιας ζητηθείσας συναλλαγής, γ) έχουμε λάβει πληροφορίες από τρίτους (με την προϋπόθεση ότι παρείχατε προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση σε οποιονδήποτε τρίτο από τον οποίο η «Cyrclemodel» αποκτά τέτοιες πληροφορίες), δ) απαιτείται από το νόμο, με δικαστική απόφαση ή κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας κυβερνητικής, δικαστικής, αστυνομικής, διοικητικής ή ρυθμιστικής αρχής, κατόπιν νόμιμου αιτήματος και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, ε) είναι απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, στ) οι υπηρεσίες της «Cyrclemodel» χρησιμοποιούνται με τρόπο που παραβιάζει τους Όρους Χρήσης ή για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζονταν ειδικά ή ζ) οι όροι αυτής της Πολιτικής Απορρήτου ή / και των Όρων Χρήσης επιτρέπουν ή / και προβλέπουν τέτοια αποκάλυψη.

 

3.3.3. Υπηρεσίες τρίτων (Third party services). Προκειμένου να προσφέρουμε, βελτιώσουμε, προωθήσουμε και προστατέψουμε τις υπηρεσίες μας, ενδεχομένως χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες τρίτων (third party services). Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να έχουν πρόσβαση, να επεξεργάζονται ή να αποθηκεύουν πληροφορίες για να εκτελούν εργασίες αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που τους έχουμε εξουσιοδοτήσει, και απαιτούμε από αυτούς να παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο με εμάς επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων σας, όπως περιγράφεται στην Πολιτική Απορρήτου. Προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιούνται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι βοηθούν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες, πάντοτε, ωστόσο, υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

 

3.4. Σκοποί.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους καθορισμένους, ρητούς, ειδικούς και νόμιμους σκοπούς που σας εξηγήθηκαν ανωτέρω και όχι κατά τρόπο ασύμβατο προς αυτούς. Επιπλέον, περιορίζουμε τη συλλογή των δεδομένων μόνο σε αυτά τα οποία είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς αυτούς.

 

3.5. Περίοδος διατήρησης.

 

3.5.1. Τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα μας και άλλες πληροφορίες σχετικές με εσάς για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη της συνδρομής σας. Κατ’ εξαίρεση, προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών λόγω της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας.

 

3.5.2. Τηρούμε πληροφορίες που καταχωρίζετε στην εφαρμογή μας για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της συνδρομής σας.

 

3.5.3. Όταν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχείων τρίτων που εσείς καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας θα καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς.

 

 1. Ασφάλεια.

4.1. Η «Cyrclemodel» αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας της ανωνυμίας και των προσωπικών πληροφοριών που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας. Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα και εν γένει τις πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με εσάς ή τρίτους με κατάλληλες, εμπορικά εύλογες διασφαλίσεις και μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες τεχνολογικές μεθόδους. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν εμπορικά εύλογα τεχνικά και διαδικαστικά βήματα για την προστασία των δεδομένων σας από κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια, αλλοίωση ή καταστροφή.

 

4.2. Για να αποτρέψουμε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, για να προωθήσουμε την ασφάλεια των δεδομένων και να ενθαρρύνουμε την κατάλληλη χρήση των πληροφοριών, εμείς και οι πάροχοί μας χρησιμοποιούμε διάφορα εργαλεία (π.χ. τεχνολογίες κρυπτογράφησης, κωδικούς πρόσβασης, φυσική και ηλεκτρονική ασφάλεια). Ωστόσο, η «απόλυτη ασφάλεια» δεν υπάρχει στο διαδίκτυο ή στις μεταδόσεις δεδομένων, συνεπώς, δεν παρέχουμε εγγυήσεις. Τα τρίτα μέρη ενδέχεται να παρακολουθούν παράνομα ή να έχουν πρόσβαση σε μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και δεν πρέπει να αναμένετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα προσωπικά στοιχεία των τρίτων που καταχωρίζετε θα παραμείνουν ιδιωτικά.

 

4.3 .Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί πρωτόκολλο HTTPS (TLS).

 

4.4. Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζετε στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας αποθηκεύονται σε κρυπτογραφημένο και με πρωτόκολλα ασφάλειας (SSLs) διακομιστή (server) και είναι προσβάσιμα μόνο από υπαλλήλους εξουσιοδοτημένους από την «Cyrclemodel», και μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο, π.χ. για τη διαχείριση αιτημάτων σας.

 

4.5. Για λόγους ασφαλείας, η «Cyrclemodel» δεν αποκαλύπτει όλα τα μέτρα ασφαλείας της. Να είστε βέβαιοι ότι η «Cyrclemodel» χρησιμοποιεί εμπορικά εύλογα βιομηχανικά πρότυπα για την προστασία των πληροφοριών.

 

4.6. Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει κι εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχετε στην «Cyrclemodel» ως εμπιστευτικές και προσωπικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Επιπροσθέτως, είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη να περιορίζετε ή αποκλείετε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και στον browser σας.

 

 1. Cookies

5.1. Χρησιμοποιούμε cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες, αποκλειστικά για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

 

5.2. Τι είναι τα cookies; Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με τη μορφή πολύ μικρού αλφαριθμητικού κειμένου, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, κατόπιν δικής σας έγκρισης, βοηθώντας στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 

5.3. Δυνατότητα optout.

 

5.3.1. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού αποδέχονται αυτόματα και συλλέγουν τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να προβείτε στις αντίστοιχες ρυθμίσεις έτσι ώστε ο web browser να δέχεται όλα τα cookies ή να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ειδοποιεί όταν έχει οριστεί cookie. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης ιστού σας, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να απορρίψετε όλα τα cookies. Αν απορρίπτετε όλα τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της «Cyrclemodel».

 

5.3.2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς θα τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή (browser) σας ή πώς θα αποκλείσετε ή διαχειριστείτε τα cookies μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org.

 

5.4. Ποια cookies χρησιμοποιούμε και γιατί;

 

 • Για στατιστικούς σκοπούς χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας Google Analytics cookies, προκειμένου δηλαδή να καταλάβουμε πώς οι χρήστες επισκέπτονται και περιηγούνται στην ιστοσελίδα μας και για να αναγνωρίσουμε τους τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση π.χ. πλοήγηση. Τα δεδομένα που συλλέγονται τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τρόπο που δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη (ανωνυμοποιημένη διεύθυνση IP). Η Google Inc. αποκαλύπτει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους μόνο στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο. Για να εξαιρεθείτε (opt-out) από το Google Analytics επισκεφτείτε το Google Analytics Opt-out Browser Add-on [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιούμε και τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε στον κατωτέρω πίνακα:

 

Όνομα Cookie ΕκδότηςΣκοπόςΠληροφορίες
_gaGoogle AnalyticsAnalytical/PerformanceGoogle Analytics
_gatGoogle AnalyticsAnalytical/PerformanceGoogle Analytics
_gidGoogle AnalyticsAnalytical/PerformanceGoogle Analytics
gadwp_wg_default_metricGoogle AnalyticsPerformanceGoogle Analytics
gadwp_wg_default_swmetricGoogle AnalyticsPerformanceGoogle Analytics
wc_cart_hash_WoocommerceSecurityWoocommerce
woocommerce_items_in_cartWoocommercePerfomanceWoocommerce
wp_woocommerce_session_WoocommercePerfomanceWoocommerce
wc_fragments_WoocommercePerfomanceWoocommerce
_icl_current_languageWpmlMultillingual SiteWPML
wpml_referer_urlWpmlMultillingual SiteWPML
wordpress_gdpr_cookies_allowedWordPressCookie condition Accept
wordpress_gdpr_cookies_declinedWordPressCookie condition Decline
wordpress_test_cookieWordPressPerfomanceCookie Law Info
wordpress_logged_in_WordPressPerfomanceCookie Law Info
wordpress_secWordPressPerfomanceCookie Law Info 

 • Στην εφαρμογή μας χρησιμοποιούμε session cookie για να διατηρούμε το log in του χρήστη, αυτό διαγράφεται είτε εφόσον ο χρήστης κάνει αποσύνδεση ή κλείσει τον περιηγητή του (browser), για τις ανάγκες τις εφαρμογής δεν κρατιούνται κάποια άλλα cookie, για τις ανάγκες της ορθής χρήσης της εφαρμογής κρατούνται τα βήματα που έχετε κάνει κατά την πορεία μιας αξιολόγησης για να σας δώσουμε το διακαίωμα αφενός να επιστρέψετε σε αυτή σε κάποια άλλη χρονική στιγμή (π.χ. μετά από μια εβδομάδα) και αφετέρου να έχετε την δυνατότητα να γυρνάτε πίσω στις ερωτήσεις που έχετε ήδη απαντήσει. Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και εμφανιστεί το ολοκληρωμένο προφίλ του περιστατικού τότε αυτομάτως διαγράφονται τα βήματα της αξιολόγησης που κάνατε και χαρακτιρίζεται αυτή ως ολοκληρωμένη χωρίς την δυνατότητα της περαιτέρω επεξεργασίας της.

5.5. Για την ασφαλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα και την εφαρμογή μας, η «Cyrclemodel» συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/EΚ σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/EΚ.

 

5.6. Για τη χρήση των cookies η προηγούμενη συναίνεσή σας είναι απαραίτητη. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα θα είναι μόνο cookies που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της ιστοσελίδας (λειτουργικά cookies) και είναι απαραίτητα για την εμφάνιση και την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής μας στον υπολογιστή σας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης της «Cyrclemodel» και αυτής της Πολιτικής θεωρούμε ότι έχετε συγκατατεθεί στη χρήση cookies όπως παραπάνω.

 

 1. Συγκατάθεση.

6.1. Η «Cyrclemodel» μπορεί να αποκτήσει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές ή με διαφορετικές μεθόδους. Για κάθε πηγή ή μέθοδο, ο τρόπος συγκατάθεσης μπορεί να διαφέρει.

 

6.2. Η «Cyrclemodel» υποθέτει ότι με τη χρήση των υπηρεσιών της ή / και την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή της έχετε διαβάσει τους Όρους Χρήσης καθώς και την Πολιτική Απορρήτου. Επιπλέον, παρέχοντας τις πληροφορίες, είτε αυτές συνιστούν προσωπικά δεδομένα είτε όχι, δηλώνετε ότι είναι αληθείς και ακριβείς και έχετε παράσχει ρητά τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στα σχετικά πλαίσια «Αποδέχομαι» να τις γνωστοποιήσουμε και να τις επεξεργαστούμε για τους αναφερόμενους σκοπούς, εκτός αν ενημερώσετε την «Cyrclemodel» ρητώς ότι δεν επιθυμείτε πλέον τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η συγκατάθεσή σας σε αυτή την πρόσβαση/γνωστοποίηση περιλαμβάνει εκείνες τις περιπτώσεις όπου, για την αποτελεσματικότητα της παροχής των υπηρεσιών, οι πάροχοι ενδέχεται να είναι εγκατεστημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή σε άλλες χώρες ή περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης.

 

6.3. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συγκατάθεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Εν πάση περιπτώσει, η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για κάθε πληροφορία που αποκτάται από τρίτο.

 

6.4. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή αποστέλλοντας email στο info@cyrclemodel.com, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

 1. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα.

7.1. Έχετε δικαίωμα να λαμβάνετε από εμάς επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και α) στους σκοπούς της επεξεργασίας, β) τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τυχόν κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν ή πρόκειται να κοινολογηθούν τα προσωπικά δεδομένα, γ) εάν είναι δυνατόν, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά δεδομένα ή, όταν είναι αδύνατο, τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία, στ) το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή, ζ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν συλλέγονται από εσάς, κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευσή τους, η) την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς. 

 

7.2. Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν προβλέπεται η καταβολή τέλους ύψους δεκαπέντε (15) Ευρώ.

 

7.3. Κάθε αίτηση πρόσβασης σε πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@cyrclemodel.com.

 

7.4. Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα.

 

 1. Δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και καταγγελίας.

8.1. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση να διασφαλίζουμε την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων που μας καταχωρίζετε και να εξασφαλίζουμε την εκ μέρους σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού, φορητότητας και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός email στη διεύθυνση info@cyrclemodel.com. Εάν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.

 

8.2. Δικαίωμα διόρθωσης. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης.

 

8.3.  Δικαίωμα διαγραφής. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εάν: α) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, β) ανακαλείτε τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών. Αιτήματα διαγραφής προσωπικών δεδομένων τυγχάνουν επεξεργασίας μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα. Σε περίπτωση δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων, εμείς, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία και το κόστος εφαρμογής, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών μέτρων, για να ενημερώσουμε τους υπευθύνους επεξεργασίας που επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ότι το υποκείμενο των δεδομένων ζήτησε τη διαγραφή από αυτούς τους υπευθύνους επεξεργασίας τυχόν συνδέσμων με τα δεδομένα αυτά ή αντιγράφων ή αναπαραγωγών των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Να σημειωθεί ότι, ενδεχομένως υπάρχει μία καθυστέρηση στη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τους servers μας και την εφεδρική αποθήκευση, ενδέχεται δε να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία, να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας ή για την επίλυση διαφορών.

 

8.4. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά παραβαίνει τον Κανονισμό 679/2016 (GDPR). Στην Ελλάδα, αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. +30 2106475600, φαξ +30 2106475628, email: complaints@dpa.gr).

 

 1. Αποποίηση ευθύνης για ιστοτόπους τρίτων.

9.1. Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων. Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας, ενδέχεται να προωθηθείτε σε ιστοτόπους τρίτους που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας. Αυτοί οι σύνδεσμοι διευκολύνουν τη χρήση του διαδικτύου. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές και πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων και ρητώς αποποιούμαστε κάθε ευθύνης για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει από τη χρήση αυτών των συνδέσμων. Σας ενθαρρύνουμε να είστε προσεκτικοί όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας και να διαβάζετε τις πολιτικές απορρήτου κάθε ιστοτόπου που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων ενός άλλου ιστότοπου, εκτός της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής της «Cyrclemodel», πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων του ιστοτόπου.

 

9.2. Σας εφιστούμε την προσοχή όταν εγκαταλείπετε την «Cyrclemodel» και επισκέπτεσθε άλλη ιστοσελίδα που επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Παρακαλούμε διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική απορρήτου της άλλης ιστοσελίδας.

 

 1. Υποχρεώσεις πελατών.

10.1. Κάνοντας χρήση των υπηρεσιών της «Cyrclemodel», συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πληροφορία, ιδίως προσωπικά δεδομένα που λαμβάνετε μέσω των υπηρεσιών μας, κατά τρόπο συμβατό με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

 

10.2. Ο χρήστης της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής εγγυάται ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για την πλατφόρμα εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

 

 1. Επικοινωνία.

11.1. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στις Υπηρεσίες μας και τις σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες, όπως ειδοποιήσεις ασφαλείας και απάτης. Αυτές οι επικοινωνίες θεωρούνται μέρος των Υπηρεσιών και δεν μπορείτε να εξαιρεθείτε.

 

11.2. Χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να μας βοηθήσουν στη διαχείριση των επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μας αποστέλλετε μέσω του ιστότοπου της «Cyrclemodel». Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτονται μέσω τέτοιων επικοινωνιών θα διέπονται από την πολιτική απορρήτου των τρίτων παρόχων.

 

 1. Πρόσθετες πληροφορίες.

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή της «Cyrclemodel», αυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει προσωπικά σας δεδομένα ή δεδομένα τρίτων. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που: α) δημοσιεύετε στο διαδίκτυο, β) δημοσιεύετε μέσω των υπηρεσιών της «Cyrclemodel» και / ή γ) μοιράζεστε με έναν άλλο ιστότοπο στον οποίο συνδέεστε από την πλατφόρμα μας. Αν δημοσιεύετε προσωπικές πληροφορίες στο διαδίκτυο που είναι προσιτές στο κοινό, ενδέχεται να λάβετε ανεπιθύμητα μηνύματα από άλλα μέρη ή άλλες ανεπιθύμητες και ενδεχομένως επιβλαβείς επαφές. Η «Cyrclemodel» σας προειδοποιεί να είστε προσεκτικοί κατά την ανάρτηση πληροφοριών προσβάσιμων στο κοινό.

 

 1. Αναθεώρηση / Τροποποίηση της Πολιτικής Απορρήτου.

13.1.  Διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, τους Όρους Χρήσης καθώς και άλλες πολιτικές και συμφωνίες στο διαδίκτυο οποιαδήποτε στιγμή και με οποιονδήποτε τρόπο.

 

13.2. Θα σας ενημερώσουμε για τέτοιες αλλαγές τοποθετώντας τις αναθεωρημένες πολιτικές στην ιστοσελίδα ή/και την εφαρμογή μας.

 

13.3. Είναι δική σας ευθύνη να διαβάζετε τους Όρους και την Πολιτική Απορρήτου ανά τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι και η Πολιτική που βρίσκονται σε ισχύ κατά το χρόνο που κάνετε χρήση της ιστοσελίδας ή/και της εφαρμογής είναι και οι εφαρμοστέοι.

 

 1. Τελικές διατάξεις.

14.1. Εάν υπάρχει ολική ή μερική πώληση, συγχώνευση, απορρόφηση, ενοποίηση, μεταφορά σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της «Cyrclemodel», τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή παραχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.

 

14.2. Εκτιμούμε τους πελάτες μας και την ιδιωτική τους ζωή. Συνεπώς, θέλουμε να ακούσουμε από εσάς εάν έχετε οποιαδήποτε ζητήματα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε, διαγράψετε ή διορθώσετε προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@cyrclemodel.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Δαγκλή αριθμ. 1-3, Τ.Κ. 45444, Ιωάννινα – Ελλάδα.

 

Τελευταία ενημέρωση στις 29.10.2019, ώρα 16:00΄

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε τη καλύτερη εμπειρία στο διαδίκτυο. Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα αποδέχεστε τη πολιτική cookies και τους όρους χρήσης

Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.


We keep your items in your cart so you can easily continue your purchase in order you come back!

We keep hashed your cart in order to continue after a while

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες